حضور ویژه مجموعه لیزرسرا در نمایشگاه بیست و یکمین کنفرانس فوتونیک ایران