تصویر قطعه

  مشخصات قطعه

راهنمای قطعه

نام قظعه: میز کار و ورق ال کد قطعه: WT قیمت محصول: -

نام قطعه: میزچه کار آهنرباگیر

کد قطعه: WT

بروشور قطعه

نام قظعه: طیف نما کد قطعه: SP قیمت محصول: -

نام قطعه: طیف نما

کد قطعه: SP

بروشور قطعه

نام قظعه: عینک کد قطعه: SG قیمت محصول: -

نام قطعه: عینک محافظ

کد قطعه: SG

بروشور قطعه

نام قظعه: توری پراش کد قطعه: DG قیمت محصول: -

نام قطعه: توری پراش

کد قطعه: DG

بروشور قطعه

نام قظعه: توری بازتابی کد قطعه: RG قیمت محصول: -

نام قطعه: توری بازتابی

کد قطعه: RG

بروشور قطعه

نام قطعه: قطبشگر

کد قطعه: PO

بروشور قطعه

نام قظعه: میله شفاف کد قطعه: LG قیمت محصول: -

نام قطعه: مولدخط لیزری

کد قطعه: LG

بروشور قطعه

نام قظعه: تیغه موج کد قطعه: WP قیمت محصول: -

نام قطعه: تیغه موج

کد قطعه: WP

بروشور قطعه

نام قظعه: فیلتر رنگی کد قطعه: FI قیمت محصول: -

نام قطعه: فیلتر رنگی

کد قطعه: FI

بروشور قطعه

نام قظعه: فیلتر مات کد قطعه: MF قیمت محصول: -

 نام قطعه: فیلتر مات

کد قطعه: MF

بروشور قطعه

نام قظعه: فیلتر فلوئورسانت کد قطعه: FF قیمت محصول: -

نام قطعه: فیلتر فلوئورسانت

کد قطعه: FF

بروشور قطعه

نام قظعه: شیار کد قطعه: SL قیمت محصول: -

نام قطعه: شیار

کد قطعه: SL

بروشور قطعه

نام قظعه: ولت متر کد قطعه: VO قیمت محصول: -

نام قطعه: ولت متر

کد قطعه: VO

بروشور قطعه

نام قظعه: مویره کد قطعه: MO قیمت محصول: -

نام قطعه: مویره

کد قطعه: MO

بروشور قطعه

نام قظعه: آداپتور کد قطعه: PS قیمت محصول: -

نام قطعه: آداپتور

کد قطعه: PS

بروشور قطعه

نام قظعه: جای باتری کد قطعه: BA قیمت محصول: -

نام قطعه: جا باتری

کد قطعه: BA

بروشور قطعه

نام قظعه: سیم رابط کد قطعه: CW قیمت محصول: -

نام قطعه: سیم رابط

کد قطعه: CW

بروشور قطعه

نام قظعه: بازر کد قطعه: BU قیمت محصول: -

نام قطعه: بازر

کد قطعه: BU

بروشور قطعه

نام قظعه: اسیلاتور کد قطعه: OS قیمت محصول: -

 نام قطعه: اسیلاتور

کد قطعه: OS

بروشور قطعه

نام قظعه: تغزیه موتور کد قطعه: VS قیمت محصول: -

نام قطعه: کنترل موتور

کد قطعه: VS

بروشور قطعه

نام قظعه: بلوک کد قطعه: TB قیمت محصول: -

نام قطعه: موجبر

کد قطعه: TB

بروشور قطعه

نام قظعه: منشور کد قطعه: PR قیمت محصول: -

نام قطعه: منشور

کد قطعه: PR

بروشور قطعه

نام قظعه: گوی شیشه ای کد قطعه: GS قیمت محصول: -

نام قطعه: گوی شیشه ای

کد قطعه: GS

بروشور قطعه

نام قظعه: بلوک شیشه ای کد قطعه: GB قیمت محصول: -

نام قطعه: مکعب شیشه ای

کد قطعه: GB

بروشور قطعه

نام قظعه: هرم شیشه ای کد قطعه: GP قیمت محصول: -

نام قطعه: هرم شیشه ای

کد قطعه: GP

بروشور قطعه

نام قظعه: پایه استاندارد کد قطعه: UH قیمت محصول: -

نام قطعه: نگهدارنده قطعات نازک

کد قطعه: UH

بروشور قطعه

نام قظعه: عمود مدرج کد قطعه: AS قیمت محصول: -

نام قطعه: عمود مدرج

کد قطعه: AS

بروشور قطعه

نام قظعه: نگه دارنده پرده کد قطعه: SH قیمت محصول: -

نام قطعه: نگه دارنده پرده و نمونه

کد قطعه: SH

بروشور قطعه

نام قظعه: نیم آینه کد قطعه: BS قیمت محصول: -

نام قطعه: نیم آینه و نگهدارنده

کد قطعه: BS

بروشور قطعه

نام قظعه: آینه ثابت کد قطعه: FM قیمت محصول: -

نام قطعه: آینه و نگهدارنده

کد قطعه: FM

بروشور قطعه

نام قظعه: عدسی و پایه کد قطعه: LE قیمت محصول: -

نام قطعه: عدسی

کد قطعه: LE

بروشور قطعه

نام قظعه: لیزر سبز و پایه کد قطعه: GL قیمت محصول: -

نام قطعه: لیزر سبز و نگهدارنده

کد قطعه: GL2

بروشور قطعه

نام قظعه: لیزر ثابت و پایه کد قطعه: LH قیمت محصول: -

نام قطعه: لیزر قرمز و نگهدارنده

کد قطعه: LH2

بروشور قطعه

نام قظعه: آشکار ساز کد قطعه: DE قیمت محصول: -

نام قطعه: آشکار ساز و نگهدارنده

کد قطعه: DE

بروشور قطعه

نام قظعه: منبع نور و سری LED کد قطعه: LS قیمت محصول: -

نام قطعه: منبع نور

کد قطعه: LS

بروشور قطعه

نام قظعه: اسکنر کد قطعه: SC قیمت محصول: -

نام قطعه: اسکنر

کد قطعه: SC

بروشور قطعه

نام قظعه: آینه چرخان کد قطعه: RM قیمت محصول: -

نام قطعه: آینه چرخان

کد قطعه: RM

بروشور قطعه

نام قظعه: پایه قطبشگر کد قطعه: PH قیمت محصول: -

نام قطعه: نگهدارنده قطعات ضخیم

کد قطعه: PH

بروشور قطعه

نام قظعه: نگه دارنده فیبر و فیبر کد قطعه: FH قیمت محصول: -

نام قطعه: فیبر نوری

کد قطعه: FH

بروشور قطعه

نام قظعه: آکواریم کد قطعه: AQ قیمت محصول: -

نام قطعه: آکواریم

کد قطعه: AQ

بروشور قطعه