به مجموعه ی لیزرسرا خوش آمدید

بخش های زیر برگرفته از سایت لیزرستان قطب فوتونیک پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی

می باشد. مجموعه قطعات لیزرسرا قابلیت حمایت آزمایشهای سایت لیزرستان را دارد.